Konkurs im. MARKA KUCZMY

R e g u l a m i nCelem konkursu jest wyłonienie najlepszych polskich prac opublikowanych w danym roku kalendarzowym w dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych, zastosowań tej teorii i w dziedzinach pokrewnych.


§1.1.
W konkursie biorą udział wszystkie prace polskich autorów poświęcone teorii i zastosowaniom równań i nierówności funkcyjnych oraz zagadnieniom pokrewnym (np. teorii iteracji, dyskretnym układom dynamicznym, niektórym aspektom teorii funkcji rzeczywistych, analizy funkcjonalnej i analizy harmonicznej, których geneza wywodzi się z teorii równań i nierówności funkcyjnych lub ze stosowanych w niej metod) opublikowane w danym roku kalendarzowym.
2.
O tym, czy praca opublikowana jest w danym roku kalendarzowym, decyduje oficjalna data publikacji, z wyjątkiem przypadku wymienionego w §5.4.
3.
Przez autora polskiego rozumie się autora, którego stałym miejscem zamieszkania jest Polska i który ma obywatelstwo polskie.
4.
W przypadku prac wspólnych, praca uważana jest za pracę polskiego autora, jesli choć jeden z autorów spełnia warunki wymienione w p. 3.
§2.1.
Prace oceniane są przez trzynastoosobowe Jury.
2.
Jury wybierane jest przez zespół uczestników Seminarium z Równań Funkcyjnych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w głosowaniu tajnym.
3.
Jury jest wybierane spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Seminarium nie później niż tydzień przed wyborami. Kandydatów można proponować spośród wszystkich matematyków polskich.
4.
Każdy uczestnik Seminarium głosuje na co najwyżej 13 osób spośród zaproponowanej listy kandydatów.
§3.1
Jury wyłania spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.
Obrady Jury są ważne przy udziale co najmniej 9 uczestników, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
§4.1
Jury jest wybierane raz na dwa lata, w latach nieparzystych.
2.
Wybory Jury powinny się odbyć w okresie od 1 października do 15 grudnia.
3.
Za zorganizowanie wyborów odpowiedzialny jest kierujący pracami Seminarium.
§5.1
Sekretarz Jury do dnia 31 marca sporządza wstępną listę prac naukowych poświęconych równaniom i nierównościom funkcyjnym oraz zagadnieniom pokrewnym, opublikowanym przez polskich autorów w ubiegłym roku kalendarzowym.
2.
Należy, w miarę możliwości, dążyć do umieszczenia na liście, o której mowa w p. 1, wszystkich prac zgodnie z §1.1.
3.
Wstępna lista, o której mowa w p. 1, powinna zostać niezwłocznie przekazana do wiadomości wszystkich członków Jury, którzy mogą zgłaszać uzupełnienia aż do ostatecznego zamknięcia listy przez przewodniczącego.
4.
Jeżeli praca z datą ubiegłego roku ukaże się drukiem po zamknięciu listy w danym roku, może ona zostać umieszczona na liście w roku następnym. Również prace nie umieszczone na liście we właściwym roku z różnych innych powodów mogą zostać umieszczone na liście w roku następnym.
5.
W przypadku wątpliwości, czy dana praca poświęcona jest równaniom funkcyjnym, nierównościom funkcyjnym lub zagadnieniom pokrewnym, należy ją umieścić na liście. Decyzja zostaje tym samym pozostawiona członkom Jury (por. §9.3).
§6.1.
Zamknięcie listy przez przewodniczącego powinno nastąpić nie wcześniej niż 15 kwietnia i nie później niż miesiąc przed dorocznym posiedzeniem Jury.
2.
Doroczne posiedzenie Jury powinno się odbyć przed końcem danego roku kalendarzowego.
3.
Doroczne posiedzenie Jury zwołuje przewodniczący, a jeśli to jest niemożliwe - jego zastępca.
4.
O terminie posiedzenia wszyscy członkowie Jury powinni zostać powiadomieni co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.
§7.1
Wszyscy członkowie Jury powinni otrzymać ostateczną (zamkniętą) listę prac kandydujących w danym roku w konkursie nie później, niż na miesiąc przed dorocznym posiedzeniem Jury.
2.
Członkowie Jury powinni we własnym zakresie zapoznać się z pracami figurującymi na liście.
§8.1
Jury na dorocznym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, przyznaje dyplomy za najlepsze prace figurujące na liście. O ilości i podziale dyplomów decyduje każdorazowo Jury.
2.
W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, Jury może zadecydować o przeprowadzeniu doraźnie głosowania uzupełniającego.
§9.1
W głosowaniu każdy członek Jury przyznaje pracom figurującym na liście punkty według swojego uznania, z zachowaniem następujących zasad: a. Każda praca otrzymuje całkowitą ilość punktów od zera do pięciu. b. Łączna ilość punktów przyznana przez danego członka Jury wszystkim pracom nie może przekraczać piętnastu.
2.
Głosy nie odpowiadające warunkom p. 1 sa nieważne.
3.
Jeżeli dany członek Jury uważa, że jakaś praca umieszczona na liście nie odpowiada warunkom §1.1, nie bierze jej pod uwagę w głosowaniu (lub, co na jedno wychodzi, przyznaje jej zero punktów).
§10.1
W konkursie wyróżniane są prace, a nie autorzy. Nie ma zatem przeszkód, aby więcej niż jedna praca tego samego autora otrzymała dyplom.

Przepis przejściowy: Jeśli w roku 1992 lub w latach następnych nagrodzona zostałaby praca, której autorem bądź współautorem był prof. dr hab. Marek Kuczma, to Jury przyznaje mu pośmiertnie dyplom z poprzednim brzmieniem nazwy konkursu tj. "Konkurs na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych".Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 1992 r.[STRONA GŁÓWNA] [KONKURS] [SKŁAD JURY] [LISTA NAGRODZONYCH PRAC]