next up previous
Next: Objętości brył Up: Rachunek całkowy Previous: Podstawienia w całkach oznaczonych

Powierzchnie ograniczone krzywymi

W poprzednich paragrafach zdefiniowaliśmy i podaliśmy metody obliczania pól pod wykresami funkcji. Obecnie uogólnimy nieco osiągnięte rezultaty i użyjemy całek oznaczonych do obliczania pól powierzchni ograniczonych wykresami dwóch funkcji.

Rozważmy obszar S leżący pomiędzy wykresami funkcji y = f (x) oraz y = g(x) oraz pionowymi liniami x = a i x = b, gdzie f i g są funkcjami ciągłymi oraz f (x) $ \geq$ g(x) dla x $ \in$ [a, b].

\includegraphics[width=12cm]{437-1.eps}
Tak jak poprzednio, podzielmy obszar S na n pasków o równej szerokości, a następnie przybliżmy i-ty pasek prostokątem o podstawie $ \Delta$x i wysokości f (xi*) - g(xi*).

Suma Riemanna

$\displaystyle \sum_{{i=1}}^{n}$[f (xi*) - g(xi*)]$\displaystyle \Delta$x

jest przybliżeniem wielkości, którą intuicyjnie rozpoznajemy jako pole powierzchni S. Przybliżenie to staje się bardziej dokładne, gdy n $ \rightarrow$ $ \infty$. Możemy wobec tego zdefiniować pole A obszaru S jako granicę sum pól powierzchni przybliżających prostokątów:

A = $\displaystyle \lim_{{n \rightarrow \infty}}^{}$$\displaystyle \sum_{{i=1}}^{n}$[f (xi*) - g(xi*)]$\displaystyle \Delta$x.

\includegraphics[width=12cm]{437-2.eps}

Z łatwością potrafimy rozpoznać występującą w powyższym wzorze sumę jako całkę z funkcji f - g. Wobec tego możemy napisać, że pole A obszaru ograniczonego krzywymi y = f (x), y = g(x) i pionowymi liniami x = a, x = b, gdzie f i g są funkcjami ciągłymi oraz f (x) $ \geq$ g(x) dla x $ \in$ [a, b] równe jest

A = $\displaystyle \int_{a}^{b}$[f (x) - g(x)]dx

Przykład: Wyznaczyć pole obszaru ograniczonego wykresami parabol y = x2 oraz y = 2x - x2.

W pierwszej kolejności wyznaczamy punkty przecięcia parabol rozwiązując układ równań utworzony przez równania parabol. Otrzymujemy x2 = 2x - x2, czyli 2x2 - 2x = 0, skąd dostajemy 2x(x - 1) = 0, a więc x = 0 lub x = 1. Tym samym punktami przecięcia się parabol będą (0, 0) oraz (1, 1).

Widzimy, że górna i dolna parabola mają równania, odpowiednio

yT = 2x - x2 oraz yB = x2.

Pole powierzchni przybliżającego prostokąta równe jest zatem

(yT - yB)$\displaystyle \Delta$x = (2x - x2 - x2)$\displaystyle \Delta$x

\includegraphics[width=12cm]{439-6.eps}
i omawiany obszar leży między prostymi x = 0 i x = 1. Zatem całkowite pole powierzchni równe jest
A = $\displaystyle \int_{0}^{1}$(2x - 2x2)dx = 2$\displaystyle \int_{0}^{1}$(x - x2)dx =  
  = 2[$\displaystyle {\frac{{x^2}}{{2}}}$ - $\displaystyle {\frac{{x^3}}{{3}}}$]|01 =  
  = 2($\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$ - $\displaystyle {\frac{{1}}{{3}}}$) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{3}}}$  

Jeżeli musimy policzyć pole powierzchni ograniczone krzywymi y = f (x) i y = g(x), gdzie f (x) $ \geq$ g(x) dla pewnych wartości x, ale f (x) $ \leq$ g(x) dla innych, to wówczas możemy podzielić obszar S na kilka podobszarów S1, S2,... o polach A1, A2,....

\includegraphics[width=12cm]{440-9.eps}

Pole obszaru S możemy wtedy zdefiniować jako sumę pól obszarów S1, S2,..., czyli A = A1 + A2 +.... Ponieważ

| f (x) - g(x)| = $\displaystyle \left\{\vphantom{ \begin{array}{ll} f(x) - g(x) & \mbox{ gdy } f(x) \geq g(x) \\
g(x) - f(x) & \mbox{ gdy } g(x) \geq f(x) \end{array} }\right.$$\displaystyle \begin{array}{ll} f(x) - g(x) & \mbox{ gdy } f(x) \geq g(x) \\
g(x) - f(x) & \mbox{ gdy } g(x) \geq f(x) \end{array}$

otrzymujemy następujący wzór na pole A powierzchni obszaru ograniczonego krzywymi y = f (x) i y = g(x) oraz liniami pionowymi x = i x = b:

A = $\displaystyle \int_{a}^{b}$| f (x) - g(x)| dx

Przykład: Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywymi y = sin x oraz y = cos x pomiędzy x = 0 oraz x = $ {\frac{{\pi}}{{2}}}$.

Punkt przecięcia się krzywych ma współrzędną x równą x = $ {\frac{{\pi}}{{4}}}$ (jako że 0 $ \leq$ x $ \leq$ $ {\frac{{\pi}}{{2}}}$). Zauważmy, że cos x $ \geq$ sin x dla 0 $ \leq$ x $ \leq$ $ {\frac{{\pi}}{{4}}}$ ale sin x $ \geq$ cos x dla $ {\frac{{\pi}}{{4}}}$ $ \leq$ x $ \leq$ $ {\frac{{\pi}}{{2}}}$. Tym samym szukane pole wynosi:

A = $\displaystyle \int_{0}^{{\frac{\pi}{2}}}$| cos x - sin x| dx = A1 + A2 =  
  = $\displaystyle \int_{0}^{{\frac{\pi}{4}}}$(cos x - sin x)dx + $\displaystyle \int_{{\frac{\pi}{4}}}^{{\frac{\pi}{2}}}$(sin x - cos x)dx =  
  = [sin x + cos x]|0$\scriptstyle {\frac{{\pi}}{{4}}}$ + [- cos x - sin x]|$\scriptstyle {\frac{{\pi}}{{4}}}$$\scriptstyle {\frac{{\pi}}{{2}}}$ =  
  = ($\displaystyle {\frac{{1}}{{\sqrt{2}}}}$ + $\displaystyle {\frac{{1}}{{\sqrt{2}}}}$ -0 - 1) + (- 0 - 1 + $\displaystyle {\frac{{1}}{{\sqrt{2}}}}$ + $\displaystyle {\frac{{1}}{{\sqrt{2}}}}$) =  
  = 2$\displaystyle \sqrt{{2}}$ - 2  

Niektóre pola łatwiej jest policzyć traktując x jako funkcję y. Jeżeli dany obszar ograniczony jest krzywymi x = f (y), x = g(y), y = c oraz y = d, gdzie f i g są funkcjami ciągłymi oraz f (y) $ \geq$ g(y) dla x $ \leq$ y $ \leq$ d, to jego pole wyraża się wzorem

A = $\displaystyle \int_{c}^{d}$[f (y) - g(y)].

\includegraphics[width=12cm]{441-11.eps}

Przykład: Obliczyć pole obszaru ograniczonego prostą y = x - 1 i parabolą y2 = 2x + 6.

Rozwiązując odpowiedni układ równan przekonujemy się, że krzywe przecinają się w puntach (- 1, - 2) oraz (5, 4). Przekształcamy równanie paraboli tak, aby było funkcją zmiennej y. Tym samym nasz obszar ograniczony jest z lewej i z prawej strony krzywymi

xL = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$y2 -3 oraz xR = y + 1.

\includegraphics[width=12cm]{441-13.eps}
Przeprowadzamy całkowanie od y = - 2 do y = 4:
A = $\displaystyle \int_{{-2}}^{4}$(xR - xL)dy =  
  = $\displaystyle \int_{{-2}}^{4}$[(y + 1) - ($\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$y2 - 3)]dy =  
  = $\displaystyle \int_{{-2}}^{4}$(- $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$y2 + y + 4)dy =  
  = - $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$($\displaystyle {\frac{{y^3}}{{3}}}$) + $\displaystyle {\frac{{y^2}}{{2}}}$ +4y|-24 =  
  = - $\displaystyle {\frac{{1}}{{6}}}$(64) + 8 + 16 - ($\displaystyle {\frac{{4}}{{3}}}$ + 2 - 8) = 18  


next up previous
Next: Objętości brył Up: Rachunek całkowy Previous: Podstawienia w całkach oznaczonych
Pawel Gladki 2006-01-30