next up previous
Next: Całki funkcji zawierających pierwiastki Up: Rachunek całkowy Previous: Całki z funkcji wymiernych

Całki funkcji trygonometrycznych

Wszystkie "normalne" funkcje, w których występują funkcje trygonometryczne daje się zapisać jako odpowiednie kombinacje sinusów i kosinusów, wystarczy więc wiedzieć, w jaki sposób obliczać tego typu całki. Istnieje ogólna metoda, która pozwala radzić sobie z takimi przypadkami - omówimy ją pod koniec paragrafu. Ogólne metody często są niewygodne w użyciu, zaczniemy więc od omówienia pewnych klas funkcji trygonometrzycznych, w przypadku których można stosunkowo łatwo sobie poradzić stosując odpowiednie sztuczki.

Całki postaci $ \int$f (x)ndx, gdzie f jest funkcją trygonometryczną (lub jej odwrotnością) a n jest pewną liczbą naturalną. Całki tego typu obliczamy stusując następujące wzory rekurencyjne:

Wzorów tych łatwo dowodzi się z wykorzystaniem całkowania przez części i podstawowych tożsamości trygonometrycznych.

Przykład: Udowodnić wzór:

$\displaystyle \int$sinn(x)dx = - $\displaystyle {\frac{{1}}{{n}}}$sinn-1(x)cos(x) + $\displaystyle {\frac{{n-1}}{{n}}}$$\displaystyle \int$sinn-2(x)dx.

Oznaczmy In = $ \int$sinn(x)dx zapiszmy całkę w postaci:

In = $\displaystyle \int$sinn-1(x)sin(x)dx.

Całkujemy przez części przyjmując:
u(x) = sinn-1(x), v'(x) = sinx, skąd u'(x) = (n - 1)sinn-2(x)cos(x), v(x) = - sin(x).
Stąd:
In = - sinn-1(x)cos(x) + (n - 1)$\displaystyle \int$sinn-2(x)cos2(x)dx =  
  = - sinn-1(x)cos(x) + (n - 1)$\displaystyle \int$sinn-2(x)(1 - sin2(x))dx =  
  = - sinn-1(x)cos(x) + (n - 1)$\displaystyle \int$sinn-2(x)dx - (n - 1)$\displaystyle \int$sinn(x)dx  

co inaczej można zapisać jako:

In = - sinn-1(x)cos(x) + (n - 1)In-2 - (n - 1)In.

Po zredukowaniu wyrazu podobnego In i podzieleniu obydwu stron przez n otrzymujemy żądaną równość.

Zamiast stosować wzory rekurencyjne można czasem zastosować inne tricki:

Przykład: Obliczyć całkę

$\displaystyle \int$sin17(x)dx.

Ośmiokrotne iterowanie wzoru nie wydaje się dobrym pomysłem; zamiast tego zapiszmy:

$\displaystyle \int$sin17(x)dx = $\displaystyle \int$(sin2(x))6sin(x)dx = $\displaystyle \int$(1 - cos2(x))6sin(x)dx

i zastosujmy podstawienie u = cos(x). Stąd du = - sin(x)dx i otrzymujemy:

$\displaystyle \int$sin17(x)dx = - $\displaystyle \int$(1 - u2)6du,

a więc łatwą do policzenia całkę z wielomianu.

W przypadku stosowania wzorów rekurencyjnych w ostatnim kroku otrzymujemy bądź całkę z funkcji stałej, bądź całkę elementarną z funkcji trygonometrycznej.

Całki postaci $ \int$f (Ax)ng(Bx)mdx, gdzie f oraz g są sinusem i/lub kosinusem. W ogólnym przypadku całki te sprowadzamy do sumy całek wcześniej omówionego typu stosując w tym celu odpowiednie tożsamości trygonometryczne.

W pierwszym kroku redukujemy potęgi używając identyczności:

sin(x)cos(x) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$sin(2x),

sin2(x) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$(1 - cos(2x)),

cos2(x) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$(1 + cos(2x)).

Najpierw eliminujemy iloczyny postaci sin(Ax)cos(Ax) za pomocą pierwszego wzoru, a potem - przy pomocy dwóch pozostałych - "zmniejszamy o połowę" występujące potęgi. Po tym procesie zostają nam iloczyny postaci f (Ax)g(Bx) gdzie A $ \neq$ B. W drugim kroku rozbijamy je używając następujących wzorów:

sin(Ax)sin(Bx) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$(cos((A - B)x) - cos((A + B)x)),

cos(Ax)cos(Bx) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$(cos((A - B)x) + cos((A + B)x)),

sin(Ax)cos(Bx) = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$(sin((A - B)x) + sin((A + B)x)).

Przykład: Obliczyć całkę:

$\displaystyle \int$cos2(2x)sin(x)dx.

Stosując powyższe uwagi mamy kolejno:
$\displaystyle \int$cos2(2x)sin(x)dx = $\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$(1 + cos(4x))sin(x)dx =  
  = $\displaystyle \int$($\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$cos(4x) + $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$sin(x)cos(4x))dx =  
  = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$$\displaystyle \int$cos(4x)dx + $\displaystyle {\frac{{1}}{{4}}}$$\displaystyle \int$(sin(- 3x) + sin(7x))dx =  
  = $\displaystyle {\frac{{1}}{{2}}}$$\displaystyle \int$cos(4x)dx + $\displaystyle {\frac{{1}}{{4}}}$$\displaystyle \int$sin(- 3x)dx + $\displaystyle {\frac{{1}}{{4}}}$$\displaystyle \int$sin(7x)dx.  

Pozostałe całki liczymy już bezpośrednio stosując oczywiste podstawienia u = 4x, v = - 3x i t = 7x dla każdej z nich.

Czasem zamiast redukować wyrażenia postaci sin(Ax)cos(Ax), można pójść krótszą drogą:

Przykład: Obliczyć całkę:

$\displaystyle \int$sin5(x)cos2(x)dx.

Stosując się do powyższych uwag mamy kolejno:
$\displaystyle \int$sin5(x)cos2(x)dx = $\displaystyle \int$(sin2(x))2cos2(x)sin(x)dx =  
  = $\displaystyle \int$(1 - cos2(x))2sin(x)dx =  
  = - $\displaystyle \int$(1 - u2)u2du.  

Dalsze obliczenia łatwo doprowadzić do końca pamiętając o tym, że u = cos(x).

Inny przykład pomysłowego tricku to całki z wyrażeń postaci $ {\frac{{tg^n(x)}}{{cos^m(x)}}}$:

Przykład: Obliczyć całkę:

$\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{tg^5(x)}}{{cos^7(x)}}}$dx.

Stosując się do powyższych uwag mamy kolejno:
$\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{tg^5(x)}}{{cos^7(x)}}}$dx = $\displaystyle \int$tg4(x) . $\displaystyle {\frac{{1}}{{cos^6(x)}}}$ . $\displaystyle {\frac{{1}}{{cos(x)}}}$ . tg(x)dx =  
  = $\displaystyle \int$($\displaystyle {\frac{{1}}{{cos^2(x)}}}$ -1)2 . $\displaystyle {\frac{{1}}{{cos^6(x)}}}$ . $\displaystyle {\frac{{1}}{{cos(x)}}}$ . tg(x)dx =  
  = $\displaystyle \int$(u2 -1)2u6du.  

Dalsze obliczenia łatwo doprowadzić do końca pamiętając o tym, że u = $ {\frac{{1}}{{cos(x)}}}$.

Całki postaci $ \int$R(sin(x), cos(x))dx, gdzie R jest funkcją wymierną dwóch zmiennych. Podamy ogólną metodę rozwiązywania całek z funkcji wymiernych od funkcji trygonometrycznych. Metoda ta jest na ogół dość czasochłonna i o ile jest to tylko możliwe, wskazane jest używanie uproszczonych schematów opisanych powyżej. O ile nie jest to możliwe, stosujemy podstawienie:

u = tg($\displaystyle {\frac{{x}}{{2}}}$).

Wówczas funkcje trygonometryczne zmiennej x wyrażą się - poprzez proste tożsamości trygonometryczne - następującymi wzorami:

Przykład: Obliczyć całkę:

$\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{sin^2(x) + 13}}{{sin^4(x) + cos^2(x)}}}$dx.

Stosując uniwersalne podstawienie trygonometryczne otrzymujemy:
$\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{sin^2(x) + 13}}{{sin^4(x) + cos^2(x)}}}$dx = $\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{\frac{4u^2}{(u^2 + 1)^2} + 13}}{{\frac{16u^4}{(u^2 + 1)^4} + \frac{(1-u^2)^2}{(u^2+1)^2}}}}$ . $\displaystyle {\frac{{2}}{{u^2 + 1}}}$du =  
  = $\displaystyle \int$$\displaystyle {\frac{{8u^2(u^2 + 1) + 26(u^2 + 1)^3}}{{16u^4 + (1 - u^2)^2 (u^2 + 1)^2}}}$du.  

Dalsze obliczenia sprowadzają się do znalezienia całki z funkcji wymiernej.

Ćwiczenia:

  1. $ \int$sin4(x)dx Odpowiedź: - $ {\frac{{1}}{{4}}}$cos(x)sin(x)(sin2(x) + $ {\frac{{3}}{{2}}}$) + $ {\frac{{3}}{{8}}}$x + C
  2. $ \int$$ {\frac{{dx}}{{cos^3(x)}}}$ Odpowiedź: $ {\frac{{sin(x)}}{{2 cos^2(x)}}}$ + $ {\frac{{1}}{{2}}}$ln| tg($ {\frac{{1}}{{4}}}$$ \pi$ + $ {\frac{{1}}{{2}}}$x)| + C
  3. $ \int$ctg6(x)dx Odpowiedź: - $ {\frac{{1}}{{5}}}$ctg5(x) + $ {\frac{{1}}{{3}}}$ctg3(x) - ctg(x) - x + C
  4. $ \int$cos(2x)sin(4x)dx Odpowiedź: - $ {\frac{{1}}{{12}}}$cos(6x) - $ {\frac{{1}}{{4}}}$sin(2x) + C
  5. $ \int$sin(5x)sin(2x)dx Odpowiedź: $ {\frac{{1}}{{6}}}$sin(3x) - $ {\frac{{1}}{{14}}}$sin(7x) + C
  6. $ \int$sin(x)tg(x)dx Odpowiedź: ln| tg($ {\frac{{1}}{{4}}}$x + $ {\frac{{1}}{{2}}}$x)| - sin(x) + C
  7. $ \int$sin5(x)cos2(x)dx Odpowiedź: $ \left(\vphantom{sin^6(x) - \frac{sin^4(x)}{5} - \frac{4 sin^2(x)}{15} - \frac{8}{15} }\right.$sin6(x) - $ {\frac{{sin^4(x)}}{{5}}}$ - $ {\frac{{4 sin^2(x)}}{{15}}}$ - $ {\frac{{8}}{{15}}}$$ \left.\vphantom{sin^6(x) - \frac{sin^4(x)}{5} - \frac{4 sin^2(x)}{15} - \frac{8}{15} }\right)$$ {\frac{{cos(x)}}{{7}}}$ + C
  8. $ \int$$ {\frac{{sin^3(x) + cos^3(x)}}{{sin^2(x) - sin(x) cos(x) + cos^2(x)}}}$dx Odpowiedź: sin(x) - cos(x) + C
  9. $ \int$$ {\frac{{sin(x) cos(x)}}{{1 + sin^4(x)}}}$dx Odpowiedź: $ {\frac{{1}}{{2}}}$arctg(2tg2(x) + 1) + C
  10. $ \int$$ {\frac{{sin^2(x) cos^2(x)}}{{sin^8(x) + cos^8(x)}}}$dx Odpowiedź: $ {\frac{{1}}{{4}}}$$ \left(\vphantom{ \sqrt{2 + \sqrt{2}} arctg \left( \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 + 2\sq...
...2 - \sqrt{2}} arctg \left( \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} \right) }\right.$$ \sqrt{{2 + \sqrt{2}}}$arctg$ \left(\vphantom{ \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}}}\right.$$ {\frac{{tg(2x)}}{{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}}}}$$ \left.\vphantom{ \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}}}\right)$ - $ \sqrt{{2 - \sqrt{2}}}$arctg$ \left(\vphantom{ \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} }\right.$$ {\frac{{tg(2x)}}{{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}}}}$$ \left.\vphantom{ \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} }\right)$$ \left.\vphantom{ \sqrt{2 + \sqrt{2}} arctg \left( \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 + 2\sq...
...2 - \sqrt{2}} arctg \left( \frac{tg(2x)}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} \right) }\right)$ + C


next up previous
Next: Całki funkcji zawierających pierwiastki Up: Rachunek całkowy Previous: Całki z funkcji wymiernych
Pawel Gladki 2006-01-30