next up previous
Next: Czy 0 jest liczb± Up: Liczby rzeczywiste Previous: Jak obliczyć odwrotno¶ć liczby

Cechy podzielno¶ci

Najzgrabniej wyprowadza się cechy podzielno¶ci za pomoc± pochodz±cego od Gaussa pojęcia kongruencji: dana jest liczba naturalna m > 1, która nazywa się modułem; o dwóch liczbach całkowitych a i b mówimy, że przystaj± do siebie modulo n, a $ \equiv$ b(modm), gdy a i b daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m - lub, równoważnie, gdy róznica a - b dzieli się przez m. Aby nie straszyć nowym, obco brzmi±cym pojęciem, będziemy mówić o równo¶ci reszt.

Dana jest liczba m i zapisana w dziesiętnym układzie pozycyjnym liczba

x = as . 10s + as-1 . 10s-1 +...+ a2 . 100 + a1 . 10 + a0.

Cecha podzielno¶ci przez m to sposób obliczania reszty z dzielenia x przez m. Tylko zamiast jak zwykle sprawdzać podzielno¶ć przez m dzieleniem z reszt±, sprytnie wykorzystuje się cyfry zapisu asas-1...a2a1a0, aby obliczyć łatwo resztę z dzielenia x przez m mniejszym nakładem pracy. Polega to na zastępowaniu liczby x przez mniejsze liczby, daj±ce tę sam± resztę z dzielenia przez m, czyli przystaj±ce do x modulo m.

Metoda wykorzystuje dwie proste obserwacje:

  1. Je¶li a, a' daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m, i b, b' daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m, to a + b i a' + b' daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m.
  2. Je¶li a, a' daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m, i b, b' daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m, to a . b i a' . b' daj± tę sam± resztę z dzielenia przez m.

Najprostszy przypadek podzielno¶ci przez 2 analizujemy tak, żeby był przykładem ogólnej zasady.

Cecha podzielno¶ci przez m = 2. 10 daje resztę 0 z dzielenia przez 2. Wobec tego 10 . 10 daje tak± sam± resztę jak 0 . 0, czyli 0. Podobnie resztę 0 daj± wszystkie wyższe potęgi 10:

10k+1 = 10k . 10

daje tak± sam± resztę jak 0 . 0, czyli 0. Wobec tego ak . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 2 jak ak . 0 dla k > 0 - po prostu liczba ak . 10k jest parzysta dla k > 0. Teraz przypominamy sobie, że

x = as . 10s + as-1 . 10s-1 +...+ a2 . 100 + a1 . 10 + a0

- liczba x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 2, jak 0 + 0 + ... +0 + a0. Wobec tego x $ \equiv$ a0(mod2), czyli liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 2, jak jej cyfra jedno¶ci.

Cecha podzielno¶ci przez m = 3. Obliczyczmy reszty z dzielenia przez 3 kolejnych potęg dziesi±tki: 1 = 100 daje resztę 1 z dzielenia przez 3, 10 = 101 daje resztę 1 z dzielenia przez 3, je¶li 10k daje resztę 1 z dzielenia przez 3, to 10k+1 = 10 . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 3, jak 1 . 1 = 1. Zatem ak . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 3 jak ak . 1 = ak. St±d

x = as . 10s + as-1 . 10s-1 +...+ a2 . 100 + a1 . 10 + a0

daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 3, jak as + as-1 + ... + a2 + a1 + a0. Zatem liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 3, jak suma jej cyfr.

Cecha podzielnosci przez m = 4. Znana cecha podzielno¶ci przez 4 powstaje tak: 1 = 100 daje resztę 1 z dzielenia przez 4, 10 = 101 daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 4, jak 10, 100 = 102 daje resztę 0 z dzielenia przez 4, dla k > 1 liczba 10k+1 = 10 . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 4, jak 10 . 0 = 0. Zatem liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 4, jak liczba a1 . 10 + a0.

Można zauwazyć, że 10 daje resztę 2 z dzielenia przez 4, lub że 10 daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 4, jak -2, i uzyskać nowe cechy podzielnosci przez 4: liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 4, jak liczba 2 . a1 + a0 i jak liczba a0 -2 . a1.

Cecha podzielno¶ci przez m = 5. Podobnie jak w przypadku podzielno¶ci przez 2, dla k > 1 liczba 10k dzieli się przez 5, więc liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 5, jak jej cyfra jedno¶ci.

Cecha podzielno¶ci przez m = 6. Oczywi¶cie 6 = 2 . 3 i liczby 2, 3 s± względnie pierwsze, wiec x dzieli się przez 6 wtedy i tylko wtedy, kiedy dzieli się przez 2 i dzieli się przez 3. Ale można łatwo obliczyć resztę z dzielenia x przez 6: 10 daje resztę 4 z dzielenia przez 6, je¶li 10k daje resztę 4 z dzielenia przez 6, to 10k+1 = 10 . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 6, jak 4 . 4 = 16, to znaczy daje resztę 4. Liczba

x = as . 10s + as-1 . 10s-1 +...+ a2 . 100 + a1 . 10 + a0

daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 6, jak as . 4 + as-1 . 4 +...+ a2 . 4 + a1 . 4 + a0.

Cecha podzielno¶ci przez m = 7. 1 daje resztę 1; 10 daje resztę 3; 102 daje tak± sam± resztę, jak 32 czyli resztę 2; 103 daje tak± sam± resztę, jak 3 . 2, czyli tak± sam± resztę, jak -1; 104 daje tak± sam± resztę, jak 3 . (- 1), czyli tak± sam± resztę, jak -3; 105 daje tak± sam± resztę, jak 3 . (- 3), czyli tak± sam± resztę, jak -2; 106 daje tak± sam± resztę, jak 3 . (- 2), czyli resztę 1. Oczywi¶cie dalej reszty powtarzaj± się okresowo. Rozumuj±c jak poprzednio, stwierdzamy, że aby obliczyć resztę z dzielania x przez 7, trzeba - zaczynaj±c od rzędu jedno¶ci - mnożyć jej cyfry przez wyrazy ci±gu okresowego 1, 3, 2, -1, -3, -2, 1, 3, 2, -1, -3, -2, 1, ..., dodać do siebie obliczone iloczyny i obliczyc resztę z dzielenia tak otrzymanej liczby przez 7. Np. 1001 daje tak± sam± resztę, jak 1 . 1 + 3 . 0 + 2 . 0 + (- 1) . 1 = 0, czyli 1001 dzieli się przez 7. Podobnie 1000000001 dzieli się przez 7.

Cecha podzielno¶ci przez m = 8. Podobnie jak w przypadku m = 4 od pewnego miejsca potęgi dziesi±tki dziel± sie przez 8, więc liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 8, jak liczba a2 . 100 + a1 . 10 + a0.

Ponadto 10 daje resztę 2 z dzielenia przez 8, więc 100 daje tak± sam± resztę, jak 2 . 2 = 4 i liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 8, jak liczba a2 . 4 + a1 . 2 + a0.

Cecha podzielno¶ci przez m = 9. Obliczymy reszty z dzielenia przez 9 kolejnych potęg dziesi±tki: 1 = 100 daje resztę 1 z dzielenia przez 9, 10 = 101 daje resztę 1 z dzielenia przez 9, je¶li 10k daje resztę 1 z dzielenia przez 9, to 10k+1 = 10 . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 9, jak 1 . 1 = 1. Zatem ak . 10k daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 9 jak ak . 1 = ak.

x = as . 10s + as-1 . 10s-1 +...+ a2 . 100 + a1 . 10 + a0

daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 9, jak as + as-1 +...+ a2 + a1 + a0. Zatem liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 9, jak suma jej cyfr.

Cecha podzielno¶ci przez m = 10. Podobnie jak w przypadku m = 2 i m = 5 je¶li k > 0, to 10k daje resztę 0 z dzielenia przez 10. Wobec tego liczba naturalna x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 10, jak jej cyfra jedno¶ci. Albo: reszta z dzielenia x przez 10 jest jej cyfr± jedno¶ci.

Cecha podzielnosci przez m = 11. 1 = 100 daje resztę 1 z dzielenia przez 11; 10 = 101 daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 11 jak -1; 100 = 102 daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 11 jak -1 . (- 1) = 1 i dalej reszty z dzielenia przez 11 poteg 10 powtarzaj± się cyklicznie (okresowo).

x = as . 10s + as-1 . 10s-1 +...+ a2 . 100 + a1 . 10 + a0

daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 11, jak znakozmienna suma a0 - a1 + a2 -...+ (- 1)s-1as-1 + (- 1)sas. Zatem liczba x daje tak± sam± resztę z dzielenia przez 11, jak róznica sumy jej cyfr z rzędów parzystych i sumy jej cyfr z rzedów nieparzystych.

Na przyklad 1001 dzieli się przez 11 i 1000000001 dzieli się przez 11.

Cecha podzielno¶ci przez m = 12. Oczywi¶cie 12 = 3 . 4 i liczby 3, 4 s± względnie pierwsze, więc x dzieli się przez 12 wtedy i tylko wtedy, kiedy dzieli się przez 3 i dzieli się przez 4.

Cecha podzielnosci przez m = 13. 1 daje resztę 1; 10 daje tak± sam± resztę, jak -3; 102 daje tak± sam± resztę, jak (- 3)2 = 9, czyli tak± sam± resztę, jak -4; 103 daje tak± sam± resztę, jak (- 3) . (- 4) = 12, czyli tak± sam± resztę, jak -1; 104 daje tak± sam± resztę, jak (- 3) . (- 1), czyli tak± sam± resztę, jak 3; 105 daje tak± sam± resztę, jak (- 3) . 3 = - 9, czyli tak± sam± resztę, jak 4; 106 daje tak± sam± resztę, jak (- 3) . 4, czyli resztę 1. Oczywi¶cie dalej reszty powtarzaj± się okresowo. Rozumuj±c jak poprzednio, stwierdzamy, że aby obliczyć resztę z dzielenia x przez 13, trzeba - zaczynaj±c od rzędu jedno¶ci - mnożyc jej cyfry przez wyrazy ci±gu okresowego 1, -3, -4, -1, 3, 4, 1, -3, -2, -1, 3, 4, 1,... dodać do siebie obliczone iloczyny i obliczyć resztę z dzielenia tak otrzymanej liczby przez 13.

Na przykład 1001 daje tak± sam± resztę, jak 1 . 1 - 3 . 0 - 4 . 0 + (- 1) . 1 = 0, czyli 1001 dzieli się przez 13. Podobnie 1000000001 dzieli się przez 13.

Cecha podzielno¶ci przez m = 14. Oczywi¶cie 14 = 2 . 7 i liczby 2, 7 s± względnie pierwsze, więc x dzieli się przez 14 wtedy i tylko wtedy, kiedy dzieli się przez 2 i dzieli się przez 7.

Cecha podzielno¶ci przez m = 15. Oczywi¶cie 15 = 3 . 5 i liczby 3, 5 s± względnie pierwsze, więc x dzieli się przez 15 wtedy i tylko wtedy, kiedy dzieli się przez 3 i dzieli się przez 5.

W podobny sposób możemy opracować cechy podzielno¶ci przez dowolne liczby.


next up previous
Next: Czy 0 jest liczb± Up: Liczby rzeczywiste Previous: Jak obliczyć odwrotno¶ć liczby
Pawel Gladki 2006-01-30