Punktacja czasopism
związana z oceną jednostki

Instytut Matematyki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
tel./fax (+48)32-258-29-76
e-mail:im@math.us.edu.plPoniższe dane mają charakter archiwalny
trwają prace związane z wdrożeniem nowej ustawy
Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma
z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

czwartek, 26 stycznia 2017

Departament Nauki informuje, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach. 

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.Link do komunikatu (i wykazów):

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

******************************************************************


Katowice, 2018-11-03
[STRONA GŁÓWNA]