STUDIA DOKTORANCKIEAktualności


Uchwalono regulamin szkoły doktorskiej i nowy statut.
Oznacza to, że dotychczasowe studia zostaną wygaszone.
Prosimy sledzić uczelnianą stronę dla doktorantów.

O studiach

PhD program in pure and applied mathematics

Our department offers a PhD program in pure and applied mathematics. This is a four year research program culminating in submission of a research thesis. Candidates who want to join the course must have completed prior study at a master level and got a Master of Sciences degree in mathematics or a related scientific discipline. Thus, students are expected to begin their PhD research with a solid background in mathematics, which they successively improve throughout the course of their PhD studies. The students are expected to write several papers before they submit their dissertation. During their first three years of the program students must satisfactorily complete a course sequence consisting of four courses (two courses in the first year and one in the second and the third year) on different aspects of mathematics. Moreover all students continue through each year of the program participating in scientific seminars and serving a teaching assistantship on the undergraduate level (the teaching load for a PhD student is between 10 and 90 hours at the discretion of the Director of the Department). The PhD program culminates in submission and defence of a research dissertation, that usually take place at the end of the fourth year o study.

Studia doktoranckie

Instytut matematyki prowadzi studia doktoranckie w zakresie matematyki. Program studiów obejmuje cztery lata kształcenia zakończone przedstawieniem rozprawy doktorskiej. Kandydaci na studia doktoranckie muszą mieć ukończone studia na poziomie magisterskim (tj. drugi stopień studiów) oraz posiadać stopień magistra matematyki lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Oczekuje się, że studenci studiów doktoranckich rozpoczynają naukę posiadając solidną wiedzę z zakresu matematyki, która zostaje następnie pogłębiona w trakcie studiów. Przed złożeniem właściwej rozprawy doktorskiej, studenci standardowo publikują kilka artykułów w czasopismach naukowych. W ciągu pierwszych trzech lat studiów, studenci uczestniczą w czterech wykładach (dwa wykłady w trakcie pierwszego roku i po jednym na drugim i trzecim roku) dotyczących różnych aspektów matematyki. Ponadto każdy student jest zobowiązany do uczestnictwa w seminariach naukowych oraz odbywa praktykę dydaktyczną (pensum dydaktyczne doktoranta wynosi od 10 do 90 godzin rocznie i jest ustalane przez Dyrektora Instytutu Matematyki). Studia doktoranckie kończą się złożeniem i obroną rozprawy doktorskiej, co zazwyczaj ma miejsce pod koniec czwartego roku studiów.

Dokumenty

  Dokumenty regulujące studia doktoranckie:   Prosimy także zobaczyć stronę wydziałową dla doktorantów.

Plan zajęć

  Plan zajęć jest na stronie z planami.
[STRONA GŁÓWNA IM]