next up previous
Next: Wzory na pierwiastki wielomianów Up: Rozwiązywanie równań Previous: Rugownik

Co to jest wyróżnik wielomianu?

Słowo delta to nazwa czwartej litery alfabetu greckiego $ \delta$, $ \Delta$. Słowo delta jest również nazwą typu ujścia rzeki i typu płatowca samolotu. Natomiast - jak by się dziwne to nie wydawało, słowo delta nie jest nazwą wzoru na pierwiastki trójmianu kwadratowego ani metody obliczania tych pierwiastków. Nawet to, że wartość wyróżnika b2 - 4ac trójmianu kwadratowego ax2 + bx + c zwykle oznacza się literą $ \Delta$ nie oznacza, że słowo delta jest nazwą wyróżnika.

Natomiast co to takiego jest wyróżnik? Rozważmy najpierw przypadek wielomianu unormowanego f (x) = xn + a1xn-1 + ... + an-1x + an stopnia n > 1, a x1, x2,..., xn są wszystkimi jego pierwiastkami (wiadomo, że istnieje ciało, w którym ten wielomian ma n pierwiastków - to znaczy, że f (x) = (x - x1) . (x - x2) . ... . (x - xn) nawet, jeśli są pierwiastki wielokrotne), to iloczyn kwadratów różnic pierwiastków:

Pn = Pn(x1, x2,..., xn) = $\displaystyle \prod_{{i<j}}^{}$(xj - xi)2

nie zależy od wyboru numeracji pierwiastków. Wyjaśnimy to na przykładach:

Łatwo zauważyć, że zawsze iloczyn Pn nie zależy od kolejności pierwiastków. Wiadomo, że wyrażenie zbudowane z pierwiastków wielomianu za pomocą dodawania, odejmowania, mnożenia i stałych, które nie zależy od kolejności pierwiastków, można zapisać jako wielomian od współczynników wielomianu f (x) (jeden - "uniwersalny" - wielomian D(1, a1,..., an) dla danego stopnia n). W ten sposób dotarliśmy do definicji wyróżnika: wyróżnikiem wielomianu unormowanego

f (x) = xn + a1xn-1 + ... + an-1x + an = (x - x1) . (x - x2) . ... . (x - xn)

stopnia n nazywamy wielomian D(f (x), x) = D(1, a1, a2,..., an) równy tożsamościowo iloczynowi

$\displaystyle \prod_{{i<j}}^{}$(xj - xi)2

kwadratów różnic pierwiastków tego wielomianu.

Wygodny sposób obliczania wyróżnika wykorzystuje macierz Vandermonde'a

Vn(x1, x2,..., xn) = $\displaystyle \left[\vphantom{ \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & \ldots & 1   ...
...
x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \ldots & x_n^{n-1} \end{array} }\right.$$\displaystyle \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & \ldots & 1 \\
x_1 & x_2 & x_3...
...\vdots \\
x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \ldots & x_n^{n-1} \end{array}$$\displaystyle \left.\vphantom{ \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & \ldots & 1   ...
...
x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \ldots & x_n^{n-1} \end{array} }\right]$

i jej wyznacznik, zwany wyznacznikiem Vandermonde'a (A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wyższej, IV 4.3):

det Vn(x1, x2,..., xn) = $\displaystyle \prod_{{i<j}}^{}$(xj - xi).

Jak widać,

Pn = (det Vn)2 = det(Vn×VnT) = det[sij]

gdzie

sij = x1i+j-2 + x2i+j-2 + ... + xni+j-2.

Sumy potęg pierwiastków wielomianu można wyrazić przez współczynniki tego wielomianu za pomocą wzorów Newtona.

Z definicji dla danego wielomianu f (x) jego wyróżnik jest równy zero wtedy i tylko wtedy, gdy ten wielomian ma pierwiastki wielokrotne. Dla każdej stałej t wielomian g(x) = f (x + t) uzyskany z f (x) przez podstawienie x + t za x ma ten sam wyróżnik, co wielomian f (x). Z tego, że zerowanie się wyróżnika jest równoważne temu, że wielomian ma pierwiastki wielokrotne, wynika, że wyróżnik jest - z dokładnością do znaku - rugownikiem wielomianu i jego pochodnej (A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wyższej, X):

D(f (x), x) = (- 1)n(n-1)/2R(f (x), f'(x)).

Wyróżnik wielomianu unormowanego f (x) stopnia n jest wielomianem stopnia 2n - 2 od współczynników wielomianu f (x). Ten wielomian D(1, a1, a2,..., an) ma całkowite współczynniki.

Przejdźmy teraz do definicji wyróżnika dla dowolnego wielomianu. Wyróżnikiem D(f (x), x) wielomianu

f (x) = a0xn + a1xn-1 + ... + an-1x + an = a0(x - x1)(x - x2)...(x - xn)

stopnia n nazywamy iloczyn a02n-2 i wyróżnika wielomianu unormowanego proporcjonalnego do f (x)

D(f (x), x) = a02n-2D($\displaystyle {\frac{{1}}{{a_0}}}$f (x), x)

D(a0, a1, a2,..., an) = a02n-2D(1,$\displaystyle {\frac{{a_1}}{{a_0}}}$,...,$\displaystyle {\frac{{a_n}}{{a_0}}}$)

Wyróżnik wielomianu jest wielomianem jednorodnym stopnia 2n - 2 od współczynników danego wielomianu. Ten wielomian D(a0, a1, a2,..., an) ma całkowite współczynniki i jest wielomianem izobarycznym stopnia n(n - 1), tzn. jest on sumą jednomianów

t . a0k(0) . a1k(1) . a2k(2) . ... . ank(n)

i dla każdego z nich

k(0) + k(1) + k(2) + ... + k(n) = 2n - 2

0 . k(0) + 1 . k(1) + 2 . k(2) + ... + n . k(n) = n(n - 1).

Jednorodność oznacza, że

D(tf (x), x) = t2n-2D(f (x), x),

a izobaryczność - że

D(tnf ($\displaystyle {\frac{{x}}{{t}}}$), x) = tn(n-1)D(f (x), x).

Wyróżnik wielomianu wyraża się przez rugownik wielomianu i jego pochodnej:

D(f (x), x) = $\displaystyle {\frac{{(-1)^{n(n - 1)/2}}}{{a_0}}}$R(f (x), f'(x))

Z własności rugownika pary wielomianów wynikają wzory:

Korzystając z wzoru z iloczynem wartości pochodnej w pierwiastkach wielomianu i paru sztuczek, łatwo wyprowadzić wzór na wyróżnik trójmianu dowolnego stopnia:

D(xn + px + q, x) = (- 1)n(n-1)/2(nnqn-1 + (1 - n)n-1pn)

Kilka przykładów: W teorii Galois rozszerzenie o pierwiastek kwadratowy z wyróżnika odpowiada podgrupie alternującej An grupy symetrycznej Sn, która jest grupą Galois wielomianu ogólnego stopnia n.


next up previous
Next: Wzory na pierwiastki wielomianów Up: Rozwiązywanie równań Previous: Rugownik
Pawel Gladki 2006-01-30