KIERUNEK - MATEMATYKA
OPISY STUDIÓW ZGODNYCH Z KRK/PRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Studia na kierunku Matematyka są zgodne z KRK w cyklach uruchomionych w latach 2012-2018.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu. W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym. Polska Rama Kwalifikacji pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do pozomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE. Studia na kierunku Matematyka są zgodne z PRK w cyklu, który będzie uruchomiony w roku 2019.

Strona Internetowa dotycząca jakości kształenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Dział Kształcenia UŚ
Karty Kierunku Uniwersytetu Śląskiego (pełna dokumentacja studiów w centralnym systemie komputerowym)
Ze względu na doskonalenie programów kształcenia mamy różne serie dokumentów regulujących programy kształcenia:
Prosimy przejść do odpowiedniego miejsca wg powyższego drogowskazu.Uwagi tradycyjnie odbieramy pod adresem im@math.us.edu.pl

Katowice, 2019-05-01
[STRONA GŁÓWNA]