PAMIĘTAMY o ...
Pamięć żyje, pamięć przetrwa.
W sercach ludzi serca ludzi,
niech to tylko się nie znudzi....


MAGISTER STEFAN SEDLAK

1908 - 1987

Magister Stefan SedlakStefan Sedlak (06.06.1908.- 09.03.1987.) urodził się w Krośnie. Szkołę średnią ukończył w Krakowie 27 maja 1926 r. W latach 1926 do 1931 odbył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Filozoficznym w zakresie matematyki. Dnia 2 czerwca 1933 r Rada Wydziału Filozoficznego UJ na wniosek Komisji Egzaminacyjnej (po zdaniu ostatecznego egzaminu i przedstawieniu pracy magisterskiej nt. O pojęciu niezmiennika) nadała S. Sedlakowi stopień magistra filozofii jako dowód zakończenia studiów wyższych w zakresie matematyki. Jego wykładowcami byli, między innymi, profesorowie: Tadeusz Ważewski, Leon Chwistek, Antoni Hoborski, I.P. Natanson, Witold Wilkosz, Stanisław Zaremba.

Od 1931 r. do 1939 r. uczył na Śląsku matematyki w szkołach średnich (Mikołów, Bielsko). W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu w Krakowie. Dnia 1 marca 1945 r. rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim w Katowicach. Uczył matematyki, geometrii wykreślnej, wytrzymałości materiałów w ŚTZN do 1951 r. Od chwili powstania Politechniki Śląskiej dnia 15 maja 1945 r., gdy Uczelnia mieściła się jeszcze w Krakowie, pracował przez rok jako starszy asystent na Wydziale Budowlanym.

W latach 1946-1949 wykładał matematykę i logikę matematyczną w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Od 1948 r. kontynuował pracę na Pol. Śl. w Gliwicach jako starszy asystent, a potem jako adiunkt, z-ca prof. do momentu przejścia na emeryturę 01.10.1973 r. Od 1950 r. był zatrudniony również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach: w latach 1950-1954 jako docent kontraktowy, później jako z-ca prof. do 1961 r. W latach 1953-1959 był pierwszym dziekanem utworzonego na WSP Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Od 1949 r. prowadził wykłady z matematyki i metod numerycznych na studium dziennym, a od 1961 r. na Wieczorowej Szkole Inżynieryjnej w Katowicach, którą potem przemianowano na Studium Wieczorowe dla pracujących przy Politechnice Śląskiej. Ogłosił drukiem ponad 10 prac z zakresu matematyki i dydaktyki nauczania matematyki, napisał 2 skrypty dla uczniów ŚTZN i skrypt Compendium algebry liniowej dla studentów WSP w Katowicach. Był członkiem Komisji Weryfikacyjnej okresu okupacji dla Nauczycieli Szkół średnich przy Śląskim Kuratorium Szkolnym, mianowanym przez Ministerstwo Oświaty.

Mgr Stefan Sedlak z wielkim zapałem i energią uczestniczył w organizacji matematycznego ośrodka akademickiego na Śląsku, był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, świetnym popularyzatorem matematyki. Wygłaszał odczyty dla nauczycieli z zakresu matematyki i dydaktyki matematyki w Ośrodku Metodycznym Matematyki przy Kuratorium Śląskiego Okręgu Szkolnego w Katowicach, a także w Cieszynie, Opolu, Bytomiu, Chorzowie i innych miastach. Wygłaszał odczyty dla uczniów szkół średnich i na posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

OPRACOWAŁA DR KRYSTYNA SKÓRNIK


[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]