INSTYTUT MATEMATYKI

40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
tel./fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl

WYKAZ PUBLIKACJI PROF. TADEUSZA DŁOTKO

 1. Sposoby polepszania zbieżności metod iteracyjnych dla układów równań liniowych, Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach, 1, 1958, 51-61.
 2. Sur l'allure asymptotique des solutions de l'equation differentielle ordinaire du secondo ordre, ibid., XI, 3, 1961, 261-272.
 3. Quelques theoremes sur les integrales de certaines epuations differentielles ordinaires du secondo ordre, Ann. Polon. Math., X, 2, 1961, 151-159.
 4. Sur certaines eguations fonctionnelles, Ann. Univ. Mariae Curie Skłodowska, XV, 8, 1961, 97-106 (praca wspólna z A.Bieleckim).
 5. Sur une eguation differentielle-fonctionnelle, Coli. Math. XIII, 164, 107-115 (praca wspólna z M. Kuczmą)
 6. O pewnym równaniu różniczkowym z późniającym się argumentem, Zesz. Nauk. WSP w Katowicach, nr 4, 1964, 63-72.
 7. O istnieniu rozwiązań pewnego równania różniczkowego z wyprzedzającym argumentem, ibid., 79-83
 8. Własności asymptotyczne rozwiązań pewnych równań różniczkowych II rzędu z przesuniętym argumentem, Zesz. Nauk. WSP w Katowicach, 4, 1964, 73-78.
 9. Rozwój programów nauczania matematyki, Chowanna, 3, 1966, 356-362
 10. Une remargue corcernant la notę "O pewnym równaniu różniczkowym z opóźniającym się argumentem", Zesz. Nauk. WSP w Katowicach, 5, 1966, 95-99.
 11. Sur une eguation differentielle ordinaire a argument retarde et accelere, ibid., 89-9
 12. Sur une application du theoreme de Banach sur le point fixe, ibid., 83-88
 13. Sur un problem initial asymptotique pour l'equation du n-ieme ordre, ibid., 5, 101-106.
 14. O nieliniowej asyrnptotycznej równowadze, ibid., 6, 1968, 75- 82.
 15. Sur certaines eguations integro-differentielles du n-ieme ordre, Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach, l, 1969, 103-108.
 16. Sur l'equilibre asymptotigue d'un systeme d'equations differentielles-fonctionnelles a argument retarde, ibid., 33-39.
 17. Sekcja Matematyki WSP w Katowicach, Księga Pamiątkowa WSP w Katowicach, Wydaw. Uniw. Śląsk, w Katowicach 1971, 189-196.
 18. O zastosowaniach pewnych metod topologicznych do równań różniczkowych zwyczajnych i ich uogólnień, Wydaw. Uniw. Śląsk, w Katowicach, 32, 1971, 7-35.
 19. O istnieniu rozwiązań pewnych równań różniczkowo- funkcjonałowych określonych na całej osi rzeczywistej, ibid., 36-48.
 20. O zadaniu brzegowym dla równania różniczkowego- funkcjonałowego z przesuniętym argumentem, ibid., 49-57.
 21. On the curl of singular completely continuous vector fields in Banach space, Prace Nauk. Uniw. Śląsk. Prace Mat., III, 1973, 97-100 (Praca wspólna z A. Bieleckim).
 22. Transformacja zmiennych morfometrycznych wdg Mac-Calla- Scharfa, Polskie Tow. Cybernetyczne, Materiały I Symp. Biocybernetyki, Biomatematyki, Warszawa, 1972, 123-137.
 23. Rozwiązanie pewnego układu równań różniczkowych cząstkowych typu parabolicznego, Prace Nauk. Uniw. Śląsk., Nauka Praktyce, 1976, stron 16 (praca wspólna z J. Chabrowskim, J. Gryłką).
 24. Controllability and Minimum Energy Control of Linear Systems, Podstawy Sterowania, 6, 1976, 211-218 (praca wspólna z 3. Klamką, J. Ligęzą).
 25. Raport o stanie nauk matematycznych w regionie działalności Oddziału Katowickiego PAN, s. 40, Wydaw. Oddziału PAN w Katowicach, Katowice, 1978.
 26. Solutions of ordinary differential equations with deviated argument satisfying additional conditions, Fasc. Math., 12, 1980, 5-12.
 27. On some applications of vector fields to differential eguations with deviated argument, Functional-Differential Systems and Related Topics, Proceedings of the First International Conference in Błażejewko, 1980, 86-92.
 28. On the controllability of certain non-linear systems of differential equations with deviated argument, Functional-Differential Systems and Related Topics, Proceedings of the Third International Conference in Błażejewko, 1981, 95-102.
 29. Nauczanie Matematyki w Zreformowanej Szkole Ogólnokształcącej, Uwagi o reformie nauczania matematyki, Uniw. Śl. i IKN i BO, Katowice, 1981, 107-117.
 30. On a problem of functional-differential equations with deviated argument I, Functional-Differential Systems and Related Topics, Proceedings of the Fourth International Conference in Jachranka, 1985, 21-26.
 31. On solutions of functional-differential eguations with deviated argument, Proceedings of the Second International Conference in Błażejewko, 1983, 35-42.
 32. On a problem of functional-differential eguation, II, Complex Analysis and Applications, Bulgarian Academy of Science. Sofia 1985, 188-194.
 33. Solutions of some n-th order functional-differential eguations, Proceedings of the XI International Conference on Nonlinear Oscillations, J. Bolyai Math. Soc., Budapeszt, 1987, 267-271.
 34. On an integral eguation of the Mathematical Biology, Colloguia Mathematica Soc. J. Bolyai, Qualitative Theory of Differentiai Equations, Szeged, 1988, 147-156.
 35. On periodic boundary value problem for a differential equation of the n-th order, Annal. Math. Sil. 5, 1991, 43-50.
 36. On the solutions of certain functional-differential eguations of the n-th order, Annal. Math. Sil. 5, 1991, 37-42.
 37. Periodic solutions of some second order differential systems, Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. Rerum Naturalium, Math. XXXII, 1993, 35-41
 38. Periodic boundary value problem for a matrix differential eguation, Differential eguations and its applications (Budapeszt, 1991), 87-99, Collog. Math. Soc. Janos Bolyai, 62, North-Holland Amsterdam, 1991.
 39. Some remarks on second order differential eguations, Acta Math. Inform. Univ. Ostraviensis 3 (1995), 21-26
 40. Errata: "Some remarks on second order differential eguations" Acta Math. Inform. Univ. Ostraviensis 4 (1996) l, 12
 41. On a paper of Mahwin on second order differential eguations, Prace Nauk. U.ŚI. w Katowicach, Ann. Math. Sil. 11 (1997), 55-66.
 42. Równania różniczkowe na Górnym Śląsku, w: Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku, Prace Naukowe U.ŚI. w Katowicach 2196 (2003), 253-263.
 43. Rola Uniwersytetu Śląskiego w rozwoju matematyki na Górnym Śląsku w: Spotkania Popiołkowskie (pod red. D. Rotta i T. Sławka), Katowice 2005, 90-96, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja "Pallas Silesia".

[STRONA GŁÓWNA] [HISTORIA]