Erasmus+

Koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Matematyki jest dr Paweł Gładki.

Wyjazdy studentów

Rodzaje wyjazdów studenckich

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą korzystać z następujących rodzajów wyjazdów:

Wyjazdy stypendialne na studia:

W roku akademickim 2018-2019 studenci będą mieli możliwość odbycia części swoich studiów na jednej z następujących uczelni:
 • University of Miskolc, Węgry (2 miejsca),
 • University of Ostrava, Czechy (1 miejsce),
 • University of Debrecen, Węgry (2 miejsca),
 • University of Hradec Kralove, Czechy (2 miejsca),
 • University of Ljubljana, Słowenia (2 miejsca),
 • Afyon Kocapete University, Turcja (2 miejsca),
 • Universite Savoie Mont Blanc, Chambery, Francja (2 miejsca),
 • Università degli Studi dell'Aquila, Włochy (5 miejsc),
 • Istanbul Aydin University, Turcja (2 miejsca),
 • Ovidius University of Constanta, Rumunia (2 miejsca),
 • Technische Universitat Dortmund, Niemcy (2 miejsca),
 • Sakarya Universitesi, Turcja (2 miejsca).
Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane były złożyć dokumenty nie później niż w środę, 25 kwietnia 2018, o godz. 9:00; podpisaną teczkę z odnośnymi papierami należało zostawić w Dziekanacie Matematyki w pokoju 221. Lista wymaganych dokumentów obejmuje:
 • formularz aplikacyjny dla studentów dostępny pod adresem https://srw.us.edu.pl/form/index/387, który należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać,
 • podanie do Prodziekana zawierające krótkie (do 200 słów) uzasadnienie celowości wyjazdu na studia zagraniczne,
 • opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej (tam, gdzie ma to zastosowanie),
 • w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny -- zgodę opiekuna praktyk na ewentualną zmianę ich terminu,
 • kopie wszelakich certyfikatów, zaświadczeń itp. o odbytych kursach i szkoleniach, głównie językowych.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbyła się w środę, 25 kwietnia 2018, o godz. 10:00 w sali 554. Kandydaci byli oceniani według następujących kryterów:
 • średniej ocen za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej włącznie,
 • znajomości języka obcego,
 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji wyłoniono studentów na wyjazdy, których lista dostępna jest tutaj.

Praktyki studenckie:

W roku akademickim 2018-2019 studenci będą mieli możliwość odbycia co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych w wybranych przez siebie firmach. Każda praktyka może być realizowana w instytucji przyjmującej praktykantów znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+, ale nie może być realizowana w
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych kraju ojczystego studenta,
 • zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.
Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są złożyć dokumenty do koordynatora programu. W odróżnieniu od wyjazdów na studia, w przypadku praktyk student powinien samodzielnie wskazać wybraną potencjalną instytucję partnerską spełniającą formalne wymagania, która potwierdzi gotowość nawiązania współpracy. Lista wymaganych dokumentów obejmuje:
 • formularz aplikacyjny dla studentów dostępny pod adresem https://srw.us.edu.pl/form/index/435, który należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać,
 • podanie do Prodziekana zawierające krótkie (do 200 słów) uzasadnienie celowości wyjazdu,
 • opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej (tam, gdzie ma to zastosowanie),
 • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z zasadami rekrutacji studentów dostępne pod adresem www.erasmus.us.edu.pl,
 • w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny -- zgodę opiekuna praktyk na ewentualną zmianę ich terminu,
 • kopie wszelakich certyfikatów, zaświadczeń itp. o odbytych kursach i szkoleniach, głównie językowych.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację programu. Kandydaci będą oceniani według następujących kryterów:
 • średniej ocen za okres od początku studiów do ostatniej sesji zimowej włącznie,
 • znajomości języka obcego,
 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyjazdy pracowników

Rodzaje wyjazdów pracowniczych

W ramach programu Erasmus+ pracownicy mogą korzystać z następujących rodzajów wyjazdów:

Wyjazdy dydaktyczne:

Jako wyjazd dydaktyczny należy rozumieć wyjazd na uczelnię partnerską na okres 5-7 dni celem przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. W roku akademickim 2018-2019 istnieje możliwość realizowania wyjazdów dydaktycznych na następujących uczelniach:
 • University of Ostrava, Czechy (2 miejsca)
 • University of Debrecen, Węgry (2 miejsca),
 • Afyon Kocapete University, Turcja (2 miejsca),
 • University of Miskolc, Węgry (2 miejsca),
 • University of Hradec Kralove, Czechy (2 miejsca),
 • University of Ljubljana, Słowenia (2 miejsca),
 • Ovidius University of Constanta, Rumunia (2 miejsca),
 • Universite Savoie Chambery, Francja (1 miejsce),
 • Università degli Studi dell'Aquila, Włochy (2 miejsca),
 • Istanbul Aydin University, Turcja (2 miejsca),
 • Sakaraya University, Turcja (2 miejsca),
 • Technische Universitat Dortmund, Niemcy (1 miejsce),
 • Sakarya Universitesi, Turcja (2 miejsca).
Stypendium przyznawane przez program Erasmus+ na realizację wyjazdu obejmuje koszty podróży, diety i ryczałt hotelowy. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są powiadomić koordynatora drogą mailową.

Wyjazdy szkoleniowe:

Jako wyjazd szkoleniowy należy rozumieć wyjazd na szkolenie na okres 5-7; w szczególności udział w konferencji nie jest szkoleniem. Cele wyjazdów szkoleniowych ustalane są każdorazowo indywidualnie. Wyjazdy szkoleniowe obejmują nie tylko pracowników naukowych i dydaktycznych, ale także pracowników administracji.

Stypendium przyznawane przez program Erasmus+ na realizację wyjazdu obejmuje koszty podróży, diety i ryczałt hotelowy. Nie obowiązują limity dotyczące liczby możliwych do realizacji szkoleń. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są powiadomić koordynatora drogą mailową. Rekrutacja na szkolenia jest dwuetapowa i ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do stypendium zostanie podjęta na szczeblu ogólnouczelnianym.

Pytania i odpowiedzi: