PROCENTY Tego się można nauczyć! (c) 2003 mgr Grażyna Mazgaj


Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba:


Aby obliczyć ile procent liczby a stanowi liczba b, należy b podzielić przez a i otrzymany iloraz wyrazić w procentach.

Przykłady zadań, oraz ich rozwiązania...

Zadanie 1.

Jakim procentem liczby 8 jest liczba 3 ?

Zadanie 2.


Zadanie 3.

O ile procent powiekszy się pole kwadratu, gdy jego bok zwiekszymy o 10% ?