English version


Konferencja

Zastosowania Logiki w Filozofii
i Podstawach Matematyki


Karpacz / Szklarska Poręba

Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki ma charakter corocznego interdyscyplinarnego spotkania środowiska filozofów, matematyków oraz szerokiego kręgu osób zainteresowach logiką i jej zastosowaniami. Począwszy od pierwszej edycji w 1996 roku, spotkania odbywają się w Sudetach, a ich organizatorami są Katedra Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytuty Matematyki Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poszczególne edycje konferencji poświęcone są tematom wiodącym, pośród których w ostatnich latach były: twórczość Alfreda Tarskiego, logiki równoważnościowe, ogólne zagadnienia dotyczące semantyki algebraicznej w metalogice, związki logiki i teorii komunikacji, algebraizacja logiki, indukcja oraz paradoksy. Informacje na temat nadchodzącej edycji znajdują się na stronie

http://www.klmn.uni.wroc.pl/konferencja.html


Annual Conference

Applications of Logic in Philosophy
 and Foundations of Mathematics


Karpacz / Szklarska Poręba

Our conference is an interdisciplinary meeting of philosophers, mathematicians and a wide spectrum of researchers whose interests are in the area of pure or applied logic. Held from 1996, it is always located in Sudety Mountains, usually in the town of Karpacz. Traditionally, the organizers of the conference are Chair of Logic, Wroclaw University, Institute of Mathematics, Opole University and Institute of Mathematics, University of Silesia at Katowice. Each edition of the conference is devoted to one specific topic. In the recent years among them were the works of Alfred Tarski, equivalential logic, general issues related to algebraic semantics in metalogic, connections between logic and the theory of communication, algebraization of logic, induction and paradoxes. The information about the forthcoming conference can be found at

http://www.klmn.uni.wroc.pl/conference.html