next up previous
Next: Znane fraktale Up: Fraktale Previous: Typy samopodobieństwa

Wymiar fraktalny

Wymiar fraktalny (nazywany czasami wymiarem samopodobieństwa) ma wiele definicji. Większość z nich opiera się na własności samopodobieństwa. Wyróżnia się również pojęcie wymiaru Minkowskiego. Fraktale, o ile dobrze ,,wyczuwalne" intuicyjnie, nie posiadają przejrzystego i jednoznacznego matematycznie określenia. Główne przyczyny takiej sytuacji to:

Poniżej podamy jedynie intuicyjną definicję wymiaru fraktalnego, dla szczególnych klas obiektów i przestrzeni (takich jak przestrzenie metryczne).

Rozpatrzmy dwie figury płaskie (osadzone w p-ni R2), podobne w skali kp, o polach P1 i P2. Można zapisać, że:

$\displaystyle {\frac{{P_1}}{{P_2}}}$ = kp2

Uczyńmy to samo dla brył (osadzonych w p-ni R3), podobnych w skali kv, o objętościach V1 i V2. Zapisujemy analogicznie:

$\displaystyle {\frac{{V_1}}{{V_2}}}$ = kv3

Określamy liczbę:

dp = logkp$\displaystyle {\frac{{P_1}}{{P_2}}}$ = logkpkp2 = 2

Liczbę dp możemy wyznaczyć znając pola powierzchni figur podobnych. Nazwijmy ją wymiarem podobieństwa dwóch figur płaskich, podobnych o polach powierzchni P1 i P2. Dla dowolnych figur płaskich wymiar podobieństwa dp jest zawsze równy 2 (figury osadzone są w p-ni 2 - wymiarowej)

Podobnie dla brył podobnych osadzonych w p-ni R3.

dv = logkv$\displaystyle {\frac{{V_1}}{{V_2}}}$ = logkvkv3 = 3

Liczbę dv możemy wyznaczyć znając objętości brył podobnych. Nazwijmy ją wymiarem podobieństwa dwóch brył podobnych o objętościach V1 i V2. Dla dowolnych brył wymiar podobieństwa dv jest równy 3 (bryły osadzone są w p-ni 3 - wymiarowej.

Pojęcia zdefiniowane powyżej możemy w prosty sposób rozszerzyć na przypadek ogólny przestrzeni n - wymiarowej. W wyniku uzyskujemy nowe, specyficzne, lecz zgodne z intuicją określenie wymiaru.

Wymiar samopodobieństwa definiujemy jako logarytm przy podstawie równej skali podobieństwa z liczby określającej ,,ile razy większa jest figura wyjściowa od figury podobnej".

Dla przykładu podajmy zbiór Cantora.

\includegraphics[scale=0.6]{cantor}

Łatwo zauważyć, że jest on podobny do swojej ,,połowy" w skali 3, ale długość tejże ,,połówki" jest 2 razy mniejsza od wyjściowego zbioru (na zbiór C składają się dwie takie części). Zatem:

d = log32 = 0, 631...

będzie wymiarem fraktalnym zbioru Cantora (zbiór Cantora posiada zerowy wymiar topologiczny)

Wymiar fraktalny niesie w sobie bardzo ważną informację - pokazuje w jakim stopniu fraktal wypełnia przestrzeń, w której jest osadzony.

Przykłady:

  1. zbiór Cantora C jest osadzony w przestrzeni 1 - wymiarowej i jego wymiar fraktalny d = 0, 631...
  2. dywan Sierpińskiego jest osadzony w p-ni 2 - wymiarowej i jego wymiar fraktalny d = 1, 893...

\includegraphics[scale=0.7]{dywan}


next up previous
Next: Znane fraktale Up: Fraktale Previous: Typy samopodobieństwa
Pawel Gladki 2006-01-30