Erasmus+

Koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Matematyki jest dr Paweł Gładki.

Rekrutacja studentów na studia odbywa się wyłącznie poprzez serwis USOSWeb. Kandydaci aplikują poprzez system USOS, w którym wybierają spośród dostępnej oferty preferowane uczelnie. TERMIN APLIKOWANIA POPRZEZ SERWIS USOSWeb do 19 kwietnia 2021

Wyjazdy studentów

Rodzaje wyjazdów studenckich

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą korzystać z następujących rodzajów wyjazdów:

Wyjazdy stypendialne na studia:

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb. Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć wniosek online nie poźniej, niż do poniedziałku, 6 maja 2019. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się we wtorek, 7 maja 2019, o godz. 14-tej w sali 201. Szczegółowe informacje o wyjazdach SMS wraz z instrukcją wypełnienia wniosku w USOS-ie znaleźć można na stronie

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

W roku akademickim 2019-2020 studenci będą mieli możliwość odbycia części swoich studiów na jednej z następujących uczelni:

 • University of Miskolc, Węgry,
 • University of Ostrava, Czechy,
 • University of Debrecen, Węgry,
 • University of Hradec Kralove, Czechy,
 • University of Ljubljana, Słowenia,
 • Afyon Kocapete University, Turcja,
 • Università degli Studi dell'Aquila, Włochy,
 • Istanbul Aydin University, Turcja,
 • Ovidius University of Constanta, Rumunia,
 • Technische Universitat Dortmund, Niemcy,
 • Sakarya Universitesi, Turcja.
Praktyki studenckie:

W roku akademickim 2019-2020 studenci będą mieli możliwość odbycia co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych w wybranych przez siebie firmach. Każda praktyka może być realizowana w instytucji przyjmującej praktykantów znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+, ale nie może być realizowana w
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych kraju ojczystego studenta,
 • zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.
Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są złożyć dokumenty do koordynatora programu. W odróżnieniu od wyjazdów na studia, w przypadku praktyk student powinien samodzielnie wskazać wybraną potencjalną instytucję partnerską spełniającą formalne wymagania, która potwierdzi gotowość nawiązania współpracy. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację programu.

Wyjazdy pracowników

Rodzaje wyjazdów pracowniczych

W ramach programu Erasmus+ pracownicy mogą korzystać z następujących rodzajów wyjazdów:

Wyjazdy dydaktyczne:

Jako wyjazd dydaktyczny należy rozumieć wyjazd na uczelnię partnerską na okres 5-7 dni celem przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. W roku akademickim 2019-2020 istnieje możliwość realizowania wyjazdów dydaktycznych na następujących uczelniach:
 • University of Ostrava, Czechy (2 miejsca)
 • University of Debrecen, Węgry (2 miejsca),
 • Afyon Kocapete University, Turcja (2 miejsca),
 • University of Miskolc, Węgry (2 miejsca),
 • University of Hradec Kralove, Czechy (2 miejsca),
 • University of Ljubljana, Słowenia (2 miejsca),
 • Ovidius University of Constanta, Rumunia (2 miejsca),
 • Universite Savoie Chambery, Francja (1 miejsce),
 • Università degli Studi dell'Aquila, Włochy (2 miejsca),
 • Istanbul Aydin University, Turcja (2 miejsca),
 • Sakaraya University, Turcja (2 miejsca),
 • Technische Universitat Dortmund, Niemcy (1 miejsce),
 • Sakarya Universitesi, Turcja (2 miejsca).
Stypendium przyznawane przez program Erasmus+ na realizację wyjazdu obejmuje koszty podróży, diety i ryczałt hotelowy. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są powiadomić koordynatora drogą mailową.

Wyjazdy szkoleniowe:

Jako wyjazd szkoleniowy należy rozumieć wyjazd na szkolenie na okres 5-7; w szczególności udział w konferencji nie jest szkoleniem. Cele wyjazdów szkoleniowych ustalane są każdorazowo indywidualnie. Wyjazdy szkoleniowe obejmują nie tylko pracowników naukowych i dydaktycznych, ale także pracowników administracji.

Stypendium przyznawane przez program Erasmus+ na realizację wyjazdu obejmuje koszty podróży, diety i ryczałt hotelowy. Nie obowiązują limity dotyczące liczby możliwych do realizacji szkoleń. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są powiadomić koordynatora drogą mailową. Rekrutacja na szkolenia jest dwuetapowa i ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do stypendium zostanie podjęta na szczeblu ogólnouczelnianym.

Pytania i odpowiedzi: